เพื่อให้จัดการเรื่องอุบัติเหตุมีความรวดเร็วขึ้น โปรดปฏิบัติหรือดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้

1. กรณีเป็นเคลมสด (ในที่เกิดเหตุ)
        ***เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุให้ทำการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันที เพื่อความปลอดภัยของท่าน***
        แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบทันที รายละเอียดที่ต้องแจ้งดังต่อไปนี้
        * แจ้งยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน และสีรถของท่าน
        * แจ้งหมายเลขกรมธรรม์
        * แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ขับขี่
        * แจ้งสถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นและมีจุดสังเกตโดยง่าย
        * ลักษณะการเกิดเหตุ
2. หลังจากโทร.แจ้งเหตุแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ เว้นแต่
        * มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ
        * รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
        * กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพขณะที่เกิดเหตุก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้าย
             โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเอาไว้เป็นหลักฐานโดยให้เห็นทะเบียนรถประกันและรถคู่กรณี
             แล้วกรุณาแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4. ไม่ควรไปทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับทางคู่กรณี หากท่านไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุว่าใครประมาท

- รถประกันเป็นฝ่ายผิด
        1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
               ซึ่งตามกฎหมาย จะสันนิษฐาน
        2. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งเหตุให้ทราบทันที
        3. หากท่านยอมรับผิด ท่านสามารถนำรถเข้าทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
        4. กรณีที่มีธุระเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ อาจดำเนินการโดย
               - นัดหมายกับทางคู่กรณีเพื่อเจราจาในภายหลัง
               - บันทึกยอมรับให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุในครั้งนี้ให้กับบริษัทฯ รับทราบแล้ว
                   นำบันทึกยอมรับผิด
               - ติดต่อผู้แจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันทีในภายหลัง
               ***การทำบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม)
                   1. ชื่อ – นามสุกล ของฝ่ายผิด
                   2. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
                   3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
                   4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และรถคันที่เป็นฝ่ายถูก
                   5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
                   6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตรต้องมีชื่อกำกับหรือแลกฟอร์ม “กรอก แลก แยกย้าย” (K)
                           กับทางฝ่ายรถคู่กรณีที่มีแบบฟอร์มแบบเดียวกัน แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท
                           หลังจากนั้นก็ให้นำเอกสาร “กรอก แลก แยกย้าย” (K) ติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการแจ้งเคลม

        - รถประกันเป็นฝ่ายถูก
               1. จดยี่ห้อ สี ทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของคู่กรณี
               2. จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
               3. แจ้งบริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ รับทราบ
               4. ไม่ควรแยกย้ายรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิดและมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์ม
                      “กรอก แลก แยกย้าย” (K)
               5. กรณีมีทรัพย์สินบนรถท่านได้รับความเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะท่านจะต้องดำเนินการ
                      เรียกร้องเองโดยตรง

        - ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดประมาท
               1. อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุทันที
               2. แจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุทันที
               3. แจ้งบริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทันที และไม่ควรที่จะให้ปากคำต่อผู้ใด นอกจากเจ้าหน้าที่
                      ตำรวจหรือตัวแทนบริษัทฯ
               4. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพขณะที่เกิดเหตุก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายเอาไว้
                      โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือใช้มือถือถ่ายเก็บภาพเอาไว้โดยให้เห็นทะเบียนรถประกันและคู่กรณี, พยานที่เกิดเหตุถ้ามี
                      แล้วกรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

        - กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
               1. ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิด หรือถูก ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งสถานสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที และแจ้งบริษัทฯ
                      หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรับทราบทันที
               2. ถ้าผู้บาดเจ็บสามารถไปสถานพยาบาลได้เองหรือมีผู้นำส่งควรแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบว่าจะนัดหมาย
                      ไปพบกันที่ใด
               3. ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถของตนเองก่อนในเบื้องต้น
               4. ถ้าท่านมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้ทุกครั้ง
               5. หากเรื่องถึงสถานี และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ขับขี่รถประกันมีความผิดโดยประมาทฯ บริษัทฯจะเป็น
                      ผู้รับผิดชอบ โดยทำการเจรจากับผู้เสียหายแทนท่าน
               6. กรณีท่านถูกควบคุมตัว ในชั้นสอบสวน, ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล หากท่านได้ซื้อความคุ้มครองเรื่องการ
                      ประกันตัวผู้ขับขี่บริษัทฯ จะนำหลักทรัพย์มาทำการประกันตัวท่านโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้โดย
                      ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

1. ท่านสามารถนำรถเข้าไปแจ้งซ่อมรถหรืออู่ในสัญญา ซึ่งทางศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่ในสัญญา
        จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำแนะนำในการแจ้งซ่อมรถ
2. เพื่อบริการที่รวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารประกอบดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ไป
        แสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่สัญญาในการแจ้งซ่อม

- กรณีแจ้งเหตุไว้เป็นหลักฐาน
        ให้ท่านจดหมายเลขรับแจ้งไว้ เพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง