เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เว้นวันหยุดประจำปี

การเดินทาง
MRT : สถานี ลุมพินี
รถประจำทาง : 17, 62, 116, 149