สำหรับผู้ถือบัตร
1. นายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)

                            นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความประสงค์จะส่งงานกับบริษัทฯ ต้องมีเอกสารตาม
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ( นายหน้าประกันวินาศภัย - บุคคลธรรมดา )
1. สำเนาบัตรตัวแทน - นายหน้า
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
6. กรณีตัวแทน-นายหน้าจดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาบัตรประชาชน
       สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย

การค้ำประกัน
หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาค้ำประกัน กำหนดไว้ดังนี้ (เลือกข้อใด ข้อหนึ่ง)
1. บุคคลค้ำประกัน :
       1.1 ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับซี 4 ขึ้นไป
       1.2 บุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการเป็นพนักงานในบริษัท และใบรับรองเงินเดือน มีรายได้ไม่
                  ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน
2. หลักทรัพย์ค้ำประกัน :
พันธบัตรรัฐบาล / สลากของสถาบันการเงิน เช่น ออมสิน,ธกส.
หลักฐานประกอบการค้ำประกันของบุคคลค้ำประกัน
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน
       2. สำเนาบัตรประชาชน
       3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
       4. ใบรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท และใบรับรองเงินเดือน
       5. กรณีผู้ค้ำประกันจดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาบัตรประชาชน /
              สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย
หมายเหตุ
       - ผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันตัวแทนได้ 1 คน เท่านั้น
       - หลักฐานข้างต้น ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกอบการสมัครตัวแทนนายหน้า มีดังนี้
       1. บันทึก ขอเปิดรหัส ตัวแทนใหม่
       2. ข้อมูลส่วนบุคคล (จดหมายขอสมัครตัวแทน)
       3. สัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยพร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 30 บาท)
       4. สัญญาการค้ำประกัน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 10 บาท)
       5. หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย (ตว.7)

สำหรับผู้ถือบัตร
1. นายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล)

                            นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความประสงค์จะส่งงานกับบริษัทฯ ต้องมีเอกสารตาม
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ( นายหน้าประกันวินาศภัย - นิติบุคคล )
1. ใบอนุญาตการจัดตั้งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย
2. หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท
3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 20 (ภพ.20)
4. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่โบรคเกอร์ที่ติดต่องาน

การค้ำประกัน
หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาค้ำประกัน กำหนดไว้ดังนี้ (เลือกข้อใด ข้อหนึ่ง)
1. บุคคลค้ำประกัน :
       1.1 ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับซี 4 ขึ้นไป
       1.2 บุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการเป็นพนักงานในบริษัท และใบรับรองเงินเดือน มีรายได้ไม่
                  ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน
2. หลักทรัพย์ค้ำประกัน :
       พันธบัตรรัฐบาล / สลากของสถาบันการเงิน เช่น ออมสิน,ธกส.
หลักฐานประกอบการค้ำประกันของบุคคลค้ำประกัน
       1. สำเนาทะเบียนบ้าน
       2. สำเนาบัตรประชาชน
       3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
       4. ใบรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท และใบรับรองเงินเดือน
       5. กรณีผู้ค้ำประกันจดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาบัตรประชาชน /
              สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย
หมายเหตุ
       - ผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำประกันตัวแทนได้ 1 คน เท่านั้น
       - หลักฐานข้างต้น ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกอบการสมัครตัวแทนนายหน้า มีดังนี้
       1. บันทึก ขอเปิดรหัส ตัวแทนใหม่
       2. ข้อมูลส่วนบุคคล (จดหมายขอสมัครตัวแทน)
       3. สัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยพร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 30 บาท)
       4. สัญญาการค้ำประกัน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 10 บาท)
       5. หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย (ตว.7)