การประกันภัยรถยนต์

                   การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหาย
ที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดจนบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย
โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความ เสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

                   เป็นการประกันภัยที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ
คันเอาประกันภัยตลอดจนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันที่ทำประกันภัย
รวมถึงสามารถซื้อความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกควบคุมตัวในคดีอาญาได้อีกด้วย
ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับประเภทการประกันภัยที่เราเลือก เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นต้น

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

                   การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” คือ การทำประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536

ความคุ้มครองเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.

                   ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ
และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย
ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัท ได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รักการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการ
       รักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
       (ก) ตาบอด
       (ข) หูหนวก
       (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
       (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
       (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
       (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
       (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
       (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท
       ต่อหนึ่งคน
4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกัน
       ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เว้นวันหยุดประจำปี

การเดินทาง
MRT : สถานี ลุมพินี
รถประจำทาง : 17, 62, 116, 149