•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

บริษัทของเรา

 
  ประวัติความเป็นมา
 
      จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัทฯ ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำ ให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

      ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “โสภณพนิช” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ “บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และมีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจากการร่วมทุนนี้เองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด” ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคงและการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

      ในปีพุทธศักราช 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา การให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมให้บริการ และความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์ “เติบโตไปด้วยกัน กับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ด้วยการให้บริการด้านประกันภัยอย่างมืออาชีพ”
พันธกิจ ใส่ใจและให้ความสำคัญในรายละเอียดในการปฎิบัติงาน เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า”
1. ให้การบริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้กฏระเบียบ 
2. เป็นผู้นำในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เก่าๆ
3. พัฒนาการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งด้านการรับประกันภัย และการบริการสินไหมทดแทน

 

สโลแกน “หลักประกันเคียงข้างคุณ”

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000