•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

 
  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
 

 

 

  นายชัย      โสภณพนิช ที่ปรึกษา
   
  คณะกรรมการ
   
  นายจักรกริช     ชีวนันทพรชัย ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน
  นายดำรงค์     ทวีแสงสกุลไทย กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  นายสุขุม     อยู่สวัสดิ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นางสาวสิริวรรณ     สุทธิกุลพาณิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นายปานศักดิ์     พฤกษากิจ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นายยูอิจิ     อิโต กรรมการ 
  นายฮิเดะโยชิ  คามิกาตะ  กรรมการและกรรมการลงทุน
  นายโคโซ     อินางากิ กรรมการและกรรมการลงทุน
  นายอินทัช วงศ์ไวยขจร กรรมการและกรรมการลงทุน
   
  เจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2560
   
  นายฮิเดะโยชิ คามิกาตะ  กรรมการผู้อำนวยการ
  นายโคโซ     อินางากิ รองกรรมการผู้อำนวยการ
  นายอินทัช       วงศ์ไวยขจร รองกรรมการผู้อำนวยการ  
  นายเชวง     ตะถา ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายสินไหม
  นางลีรกุล     ถาวรศิริภัทร ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  นายสุเทพ     ขันธโสภา ผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักผู้บริหาร
  นายดำรงค์    จิรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายสินไหมรถยนต์
  นายอัสนี     สุวรรณคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยทั่วไป
  นางสาวเพ็ญศรี     โภคามาศ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
  นางยุพิน     ไชยพิริยะรังสี ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยต่อ
  นายสุรพงษ์     ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมทั่วไป
  นายสุนทร     จรัสสิริพงศ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมรถยนต์
  นางสาวนันทวัน     ทองโกมล ผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายยูอิชิโระ     อิมัยซูมิ ผู้บริหารประสานงานอาวุโส - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  นายไดสุเกะ     คูริโมโตะ ผู้บริหารประสานงาน - ฝ่ายสินไหมทดแทน
  นายทาคาฟูมิ     โอคาโนะ ผู้บริหารประสานงาน  - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  นายทาคายูกิ     ซาวาฟูจิ ผู้บริหารประสานงาน - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000