•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

 
  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
 

 

 

 

  นายชัย      โสภณพนิช ที่ปรึกษา
   
  คณะกรรมการ
   
  นายจักรกริช     ชีวนันทพรชัย ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน
  นายดำรงค์     ทวีแสงสกุลไทย กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  นายสุขุม     อยู่สวัสดิ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นางสาวสิริวรรณ     สุทธิกุลพาณิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นายปานศักดิ์     พฤกษากิจ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  นายยูอิจิ     อิโต กรรมการ 
  นายฮิเดะโยชิ  คามิกาตะ  กรรมการและกรรมการลงทุน
  นายโคโซ     อินางากิ กรรมการและกรรมการลงทุน
  นายสาธิต ลิปตะสิริ กรรมการและกรรมการลงทุน
   
  เจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2561
   
  นายฮิเดะโยชิ คามิกาตะ  กรรมการผู้อำนวยการ
  นายโคโซ     อินางากิ รองกรรมการผู้อำนวยการ
  นายสาธิต  ลิปตะสิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ  
  นายโยชิโอะ     คุวาฮาระ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  นายเชวง     ตะถา ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายสินไหม
  นางลีรกุล     ถาวรศิริภัทร ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  นายสุเทพ     ขันธโสภา ผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักผู้บริหาร และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  นายอัสนี   สุวรรณคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยทั่วไป
  นางสาวเพ็ญศรี     โภคามาศ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
  นายสุนทร     จรัสสิริพงศ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมรถยนต์
  นายสุรพงษ์     ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมทั่วไป
  นายทนงศักดิ์     เหล่าพิลา ผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ F&I
  นางสาวนันทวัน     ทองโกมล ผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นายไดสุเกะ     คูริโมโตะ ผู้บริหารประสานงาน - ฝ่ายสินไหมทดแทน
  นายยูอิชิโระ     ชิอิฮาระ ผู้บริหารประสานงานฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจรถยนต์
  นายฮิโรกิ     คูริโมโตะ ผู้บริหารประสานงาน - ฝ่ายสินไหมทดแทน
  นายมิสึชิเกะ     อะซาโอะ ผู้บริหารประสานงาน  - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000