•  
 •  
 •  
 • 0 2620 8000
 •  
 • พรบ.ออนไลน์
 •  
 •  

นายหน้า / ตัวแทน

 
  การสมัคร ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย Agent/Individual Broker
 
 

สำหรับผู้ถือบัตร

 1. ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ
 2. นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภท บุคคลธรรมดา 

 ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความประสงค์จะส่งงานกับบริษัทฯ ต้องมีเอกสารตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรตัวแทน-นายหน้า
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 6. กรณีตัวแทน-นายหน้าจดทะเบียนสมรส  ให้แนบสำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย

การค้ำประกัน
หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญาค้ำประกัน กำหนดไว้ดังนี้ :(เลือกข้อใด ข้อหนึ่ง)

บุคคลค้ำประกัน
1.  ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ:   ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับซี  4  ขึ้นไป
2.  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว:  ต้องมีหลักฐานการประกอบธุรกิจการค้าจากกรมสรรพากรและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์
3.  บุคคลทั่วไป : หนังสือรับรองการเป็นพนักงานในบริษัท และใบรับรองเงินเดือน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/ต่อเดือน  

หลักฐานประกอบการค้ำประกันของบุคคลค้ำประกัน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาบัตรข้าราชการ  หรือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. หลักฐานใบประกอบการธุรกิจการค้า  
 5. ใบรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท และใบรับรองเงินเดือน 
 6. กรณีผู้ค้ำประกันจดทะเบียนสมรส  ให้แนบสำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย

หมายเหตุ                   -  ผู้ค้ำประกัน  1  คน  สามารถค้ำประกันตัวแทนได้  1  คนเท่านั้น
                                    - หลักฐานข้างต้น ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารแนบท้ายประกอบการสมัครตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) มีดังนี้

 1. บันทึก ขอเปิดรหัส ตัวแทนใหม่                                                                    
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล (จดหมายขอสมัครตัวแทน)                                         
 3. สัญญาตัวแทนประกันวินาศภัยพร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 30  บาท)                                               
 4. สัญญาการค้ำประกัน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (จำนวน 10  บาท)                            
 5. หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย (ตว.7)                                        

***โปรดลงนามมุมล่างด้านขวาของเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่งมาบริษัทฯ ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง***

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000