•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ร้องเรียน

 
  ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา / ขัดข้องจากการใช้บริการด้านต่างๆ
 
      บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ บริษัทประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท ได้ตามช่องทางการติดต่อ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ร้องเรียนผ่าน E-mail

(ดาวน์โหลดแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน) 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรแสดงตน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
(4) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ถ้ามี)
ระบุ.......................................................................... และส่ง E-mail มาที่: abi_complain@aioibkkins.co.th
ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย

ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ในวัน และเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น..) หรือยื่นร้องเรียนมาที่กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และโทรสาร

โทรศัพท์: 0 2620 8000
โทรสาร: 0 2677 3979

 
 
      ทั้งนี้การร้องเรียนในแต่ละช่องทางดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อได้แสดงรายละเอียดหลักฐานครบถ้วน และนำส่งแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  จำกัด (มหาชน) แล้ว 

หมายเหตุ
แบบฟอร์มสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา
- ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน
- ให้กรอกรายละเอียดของตัวผู้ร้องเรียน เช่น เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ
 
ร้องเรียนผ่านอีเมลล์
 
*** ความคิดเห็น และเรื่องร้องเรียนของท่าน จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ***

   
*เรื่อง::
*รายละเอียด ::
*ชื่อ-นามสกุลจริงของท่าน ::
*อีเมล์ ::
*เบอร์โทรติดต่อ ::
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000