•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Web Developer  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด
-       รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท
 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี

 

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET (C#) ในรูปแบบของ Windows Application หรือ Web Application
- มีความรู้ความเข้าใจในเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- สามารถเขียนภาษา SQL เพื่อทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML, CSS, AJAX, Javascript
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Crystal Report , SSRS
- หากมีความรู้ด้าน MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework เช่น JQuery, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 
 
สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น 
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674

 
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง Mobile/Web Developer  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด
-       รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท
 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 35-40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี

 

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET (C#) ในรูปแบบของ Windows Application หรือ Web Application
- มีความรู้ความเข้าใจในเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- สามารถเขียนภาษา SQL เพื่อทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML, CSS, AJAX, Javascript
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Crystal Report , SSRS
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Mobile Responsive Web Application (iOS and Android) โดยใช้เทคโนโลยี Objective – C, Swift, Java, HyBrid Mobile App Framework เช่น Cordova , Ionic Framework, Android Studio, Xamarin
- หากมีความรู้ด้าน MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework เช่น JQuery, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 
 
สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น 
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674

 
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน/รับประกันภัย Non-Motor  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด

- อนุมัติการรับประกันภัย ตามเงื่อนไขข้อกำหนด และนโยบายการรับประกันภัยของบริษัท / ลงนามในกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จ
- ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเอกสารกรมธรรม์ที่ผลิตโดยสาขา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุมัติการใช้เอกสารของบริษัท
- วางระบบตรวจสอบการทำงานในหน่วยงานให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา
- ทบทวนระบบการทำงานที่ไม่เหมาะสม และนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- นำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
- ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับงาน

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำงบประมาณ กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของฝ่าย

 

 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 30 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัย Non-Motor อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ:
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674
Line ID : HR-AIOI
บริษัทฯจะเก็บเอกสารหลักฐานและข้อมูลของท่านเป็นความลับ / The company will keep your documents and information confidential.

 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (ดีลเลอร์)  จำนวน 5  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด

-  ดูแล/Support/สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าของบริษัทฯที่เป็นดีลเลอร์

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

- วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

- จัดทำรวบรวมข้อมูล/รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ:
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และใฝ่เรียนใฝ่รู้

 

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674
Line ID : HR-AIOI

 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่ต้องการฝากประวัติไว้  จำนวน ไม่จำกัด  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด

หากท่านสนใจต้องการร่วมงานกับบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถฝากประวัติ/Resume ไว้ โดยผ่านช่องทางนี้ ซึ่ง ประวัติ/Resume ของท่านจะถูกเก็บไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนของบริษัทต่อไป

 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 22 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา :ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติอื่นๆ:
- เป็นผู้ที่สนใจอยากร่วมงานในสายงานธุรกิจประกันภัย
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

 

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674
Line ID : HR-AIOI

 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ / Programmer PL/SQL  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด

เขียน หรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 24 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ:
- มีควมรู้และทักษะการใช้ Oracle,SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

 

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8674
Line ID : HR-AIOI

 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000