•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ประกันภัยสินค้าทางทะเล และขนส่ง

 
  สินค้าใดบ้างที่ทำประกันภัยได้
 
      สินค้าทุกชนิดที่นำเข้าหรือส่งออก ไม่ว่าจะโดยทางทะเลหรือทางอากาศ สามารถทำประกันภัยได้ เช่น สินค้าประเภทเครื่องจักร สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง ของเล่นเด็ก เครื่องไฟฟ้า อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋อง โลหะภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่าง ๆ เป็นต้น
 
 
  พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ
 
      - รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง (มารับด้วยตนเอง)
      - ส่งกรมธรรม์ถึงที่ทำงานของคุณ ภายใน 1 วันทำการ (เฉพาะในกรุงเทพฯ)
 
 
  การประกันภัยสินค้าทางทะเล และขนส่ง มีกรมธรรม์ 3 ประเภท
 
      1. กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง รวมการขนส่งทางอากาศ
      2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
      3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
 
  กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
 
      คุ้มครองสินค้าในระหว่างการขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากภยันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่งโดยการเดินทางทางเรือที่กำหนดไว้ใน หน้าตารางกรมธรรม์โดยเรือเดินสมุทร ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งเรือเดินสมุทรมีคุณสมบัติตาม เงื่อนไขสถาบันจัดอันดับของเรือ
 
 
  กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางอากาศ
 
      คุ้มครองสินค้าในระหว่างการขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากภยันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง โดยทางเครื่องบินที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยสายการบินมาตรฐานตามเงื่อนไขความคุ้มครอง

      >> กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง รวมการขนส่งทางอากาศ……(download)
 
 
  กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
 
      คุ้มครองสินค้าในระหว่างการขนส่งในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยทางรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ รถพ่วง รถไฟ เรือฉลอม เรือโป๊ะ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ได้ตกลงกันไว้

      อนึ่งสำหรับการประกันภัยสินค้าทางบกระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ

     >> กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ……(download)
 
 
  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 
      คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่งที่มีต่อของ (ทรัพย์สิน) ที่รับขนในระหว่างการขนส่ง หรือในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยทางรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ รถพ่วง รถไฟ เรือฉลอม เรือโป๊ะ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์

      >> กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง……(download)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000